Przeskocz do treści

Regulamin

Regulamin zajęć grupowych

 1. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu języka angielskiego w grupach 4-6 osobowych w okresie od 18.09.2023 do 21.06.2024.
 2. Zajęcia w grupach odbywają się według planu ustalonego na początku roku szkolnego, dwa razy w tygodniu, zgodnie ze znajdującym się na stronie internetowej Szkoły i na platformie Kivo kalendarzem oraz planem lekcji.
 3. Kursy składają się z 30 spotkań w semestrze. Kursy dla dzieci i młodzieży to 30 godzin zegarowych na semestr, kursy dla dorosłych to 60 godzin lekcyjnych w semestrze (30 spotkań po 1,5 godz. zegarowej).
 4. Kurs przeprowadzony zostanie w siedzibie Szkoły przez wykwalifikowanego pracownika (lub online w przypadku takiej konieczności, podyktowanej sytuacja epidemiologiczną lub kwarantanną).
 5. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia w trakcie roku szkolnego, z przyczyn niezależnych od Szkoły.
 7. Płatność za zajęcia odbywa się jednorazowo na początku każdego semestru, lub w dwóch ratach. W roku 2023/24 terminy płatności dla semestru zimowego to 30 września 2023 (całość) lub 30 września i 31 października 2023 (dwie raty) ; dla semestru letniego: 29 lutego 2024 (całość) lub 29 lutego i 31 marca 2024 (dwie raty).
 8. Kwota obowiązująca za zajęcia znajduje się w Cenniku, chyba że dla danej grupy (o nietypowej liczebności) kwota zostanie ustalona indywidualnie. Należność za kurs podana jest w kwotach brutto (zwolnionych z podatku VAT).
 9. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Szkoły: Alan Cook 32 1090 2402 0000 0001 0323 1978 Santander Bank Polska S.A. 2 O. we Wrocławiu, podając imię i nazwisko uczestnika kursu. Z góry dziękujemy za terminowe dokonywanie płatności.
 10. W wypadku braku terminowej zapłaty Szkoła, poza naliczeniem podwójnych odsetek ustawowych, ma prawo odstąpić od kontynuacji kursu ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Brak wpłaty za zajęcia w trakcie trwania umowy nie zwalnia Klienta z płatności za nie.
 12. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w trakcie trwania zajęć oraz w trakcie przyprowadzania / odprowadzania dzieci z i do świetlicy SP15. Prosimy o odbieranie dzieci po skończonych zajęciach na czas.
 13. Ponieważ chcemy wszystkim naszym uczniom zapewnić dobre warunki do nauki, obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad dobrego wychowania oraz umożliwienie brania udziału w zajęciach pozostałym uczestnikom kursu. W przypadku uczniów nieumiejących podporządkować się zasadzie zachowania spokoju na lekcji i nagminnie przeszkadzających grupie, w pierwszej kolejności nauczyciel będzie kontaktował się z ich rodzicami. W sytuacjach skrajnych, Szkoła zastrzega sobie także prawo do wykreślenia z grupy dziecka, które nagminnie uniemożliwia prowadzenie lekcji i przeszkadza innym dzieciom (z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia).
 14. Nieobecność na kursie nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu.
 15. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą (zwolnienie lekarskie) i trwającej co najmniej 4 spotkania pod rząd, istnieje możliwość umówienia się z lektorem na 60-minutowe spotkanie indywidualne, aby lektor pomógł nadgonić zaległości. Termin takiego spotkania jest ustalany indywidualnie z uczniem, w miarę dostępności terminów.
 16. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby z objawami infekcji dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności), z podwyższoną temperaturą i/lub innymi objawami wskazującymi na chorobę zakaźną.
 17. Uczestnicy zajęć i lektor zobowiązani są zdezynfekować ręce przed zajęciem miejsca w sali.
 18. W każdym semestrze dwa ostatnie tygodnie są tygodniami zapasowymi. W przypadku odwołania zajęć przez lektora (zwolnienie lekarskie, przypadki losowe) w czasie trwania semestru i braku możliwości przeprowadzenia lekcji przez nauczyciela w zastępstwie, zajęcia zostaną odrobione w ostatnich dwóch tygodniach danego semestru.
 19. Jeżeli z powodu sytuacji epidemiologicznej we Wrocławiu / kraju szkoły podstawowe i licea zostaną zamknięte zajęcia w Szkole będą odbywać się online do czasu ponownego otwarcia tych placówek.
 20. Jeśli lektor zostanie poddany kwarantannie, zajęcia będą odbywały się online do czasu zakończenia ww. kwarantanny.
 21. Jeżeli kwarantannie zostanie poddane dziecko z danej grupy, zajęcia tej grupy będą odbywały się online do czasu zakończenia ww. kwarantanny.
 22. O ewentualnych odwołanych zajęciach Szkoła będzie informować uczniów z wyprzedzeniem lub (w przypadkach nagłych) drogą mailową i poprzez stronę na Facebooku.
 23. Szkoła Cook's Language School nie gwarantuje możliwości odrobienia zajęć odwołanych przez całą grupę (wyjazd uczniów, imprezy szkolne etc.), ale, w miarę możliwości i dostępności terminów, lektor może przychylić się do prośby grupy o przeniesienie zajęć na inny termin.
 24. Lektor może odbierać dzieci ze świetlicy SP15. Wymaga to pisemnej prośby ze strony Rodzica na Deklaracji zgłoszeniowej dziecka na zajęcia oraz przekazania SP15 upoważnienia do odbioru dziecka przez lektora.
 25. W przypadku rezygnacji z kursu w czasie trwania semestru Klienta obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. W takim trybie rezygnacja wchodzi w życie na koniec miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie należy przesłać drogą mailową na adres info@cookschool.pl.
 26. W przypadku rezygnacji z kursu Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu otrzymanych od Szkoły podręczników wg ceny katalogowej danego wydawnictwa, chyba, że podręczniki zostaną zwrócone i nie będą nosiły śladów użytkowania.
 27. Szkoła prowadzi profile na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, jednak, w trosce o prywatność Państwa dzieci, zobowiązuje się do niepublikowania tam zdjęć z zajęć, na których widać by było twarze uczestników kursu.
 28. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, szkoła przestrzega wymaganego reżimu sanitarnego: grupy są przystosowane do wielkości sali, przerwy między zajęciami zostały wydłużone, sale są wietrzone między zajęciami, stoliki i krzesła dezynfekowane, lektorzy prowadzą zajęcia w maseczkach lub półprzyłbicach, zachowujemy odstęp 1,5m między lektorem a uczniami i między uczniami nawzajem. Zachęcamy do stosowania maseczek.

Regulamin sporządzono w dniu 01 września 2023 r.

Facebook
Facebook