Przeskocz do treści

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Alan Cook Language School przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Z niniejszej Polityki prywatności dowiecie się Państwo, w jaki sposób wykorzystujemy informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Znajdziecie tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa Danych osobowych przez Alan Cook Language School.

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów firmy Alan Cook Language School, a także wszystkich odwiedzających stronę internetową www.cookschool.pl, którzy mogą, ale nie muszą być Klientami firmy Alan Cook Language School.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Państwa danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, a kolejne wersje będziemy publikować na naszej stronie.

 1. Państwa dane osobowe oraz sposób ich wykorzystywania

Świadczenie usług edukacyjnych przez firmę Alan Cook Language School obejmuje:

Realizację kursów i szkoleń językowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych, określanie poziomu językowego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług językowych, w tym obsługi Klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni).

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe;
 • Dane niezbędne do zawarcia umowy;
 • Dane o wynikach nauki, jakie uzyskali Państwo korzystając z naszych kursów, np. wyjściowy poziom językowy, oceny z testów, prac pisemnych uzyskane w toku nauki;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Państwa strony internetowej www.cookschool.pl

Okres przechowywanie Państwa danych

Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Państwa wyniki uzyskane w toku nauki, informacje o frekwencji oraz wyniki testu kwalifikacyjnego będą przechowywane do końca bieżącego roku szkolnego;
 • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu, gdy udzielona zgoda zostanie przez Państwa wycofana;

Po upływie okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Udostępnianie Państwa danych

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane następującym podmiotom:

 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Państwa dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Państwa dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych zawierając z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy: Państwa Dane kontaktowe, których podanie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyrażona zgoda: np. Państwa Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • prawnie uzasadnione interesy Alan Cook Language School: Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu Alan Cook Language School, naliczanie opłat, dochodzenie należności.
 • w celu realizacji naszych obowiązków ustawowych: możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Alan Cook Language School zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Państwa danych.

 

 1. Uprawnienia

Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

Macie Państwo prawo uzyskać od Alan Cook Language School następujące informacje:

 1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
 2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
 3. o źródle, z którego pochodzą Państwa dane,
 4. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane

Na Państwa żądanie, Alan Cook Language School uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub usunie je, jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Poza tym, w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Alan Cook Language School w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:

 1. wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 2. wniesienia sprzeciwu

Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy złożyć w firmie Alan Cook Language School odpowiednią dyspozycję osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do nas. Alan Cook Language School w terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o 1 miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Państwa żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Państwa tożsamości, aby Państwa dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Państwa żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Alan Cook Language School może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

III. Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alan Cook Language School z siedzibą we Wrocławiu 52-416 przy ul. Solskiego 22, numer NIP: 886-206-07-77.

W celu realizacji Państwa uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, prosimy skorzystać z poniższych możliwości kontaktu.

 • adres e-mail: info@cookschool.pl
 • poczta tradycyjna: Alan Cook LANGUAGE SCHOOL, ul. Solskiego 22, 52-416 Wrocław
 • numer telefonu: +48 509 583 238, +48 512 394 508

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Słowniczek

Klient firmy Alan Cook Language School: 

osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z firmą Alan Cook Language School


Dane kontaktowe:

informacje podawane przez Państwa przy zawarciu umowy, np. Państwa imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu osobistego.

Dane pozyskane w naszym biurze:

przechowujemy informacje związane z wykupieniem usługi w naszym biurze lub zgłoszeniem się na usługę, a także zgłoszeniem chęci udziału w usłudze, która będzie dostępna np. w kolejnym semestrze, zgłoszeniem zapotrzebowania na usługę „szytą na miarę”, złożeniem zapytania ofertowego.

Polityka:
niniejsza polityka prywatności.

Alan Cook Language School:
Alan Cook Language School z siedzibą we Wrocławiu, 52-416, przy ul. Solskiego 22, NIP 886-206-07-77, REGON: 381221817.

Dane zebrane podczas odwiedzania strony internetowej www cookschool.pl :

odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynie internetowej zarządzanych przez Alan Cook Language School, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie cookschool.pl ; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez Alan Cook Language School, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.

 

Facebook
Facebook