Przeskocz do treści

Regulamin

Regulamin zajęć w grupach

 1. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu języka angielskiego w grupach 5-8 osobowych w okresie od 30.09.2019 do 25.06.2020.
 2. Zajęcia w grupach odbywają się według planu ustalonego na początku roku szkolnego, dwa razy w tygodniu, zgodnie ze znajdującym się na stronie internetowej Szkoły Kalendarzem.
 3. Kursy składają się z 30 spotkań w semestrze. Kursy dla dzieci i młodzieży to 30 godzin zegarowych na semestr, kursy dla dorosłych to 60 godzin lekcyjnych w semestrze (30 spotkań po 1,5 godz. zegarowej).
 4. Kurs przeprowadzony zostanie w siedzibie Szkoły przez wykwalifikowanego pracownika.
 5. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia w trakcie roku szkolnego, z przyczyn niezależnych od Szkoły.
 7. Płatność za zajęcia odbywa się jednorazowo na początku każdego semestru, lub w dwóch ratach. W roku 2019/20 terminy płatności dla semestru zimowego to 30 września 2019 (całość) lub 30 września i 31 października 2019 (dwie raty) ; dla semestru letniego: 29 lutego 2020 (całość) lub 29 lutego i 31 marca 2020 (dwie raty).
 8. Kwota obowiązująca za zajęcia znajduje się w Cenniku, chyba że dla danej grupy (o nietypowej liczebności) kwota zostanie ustalona indywidualnie. Należność za kurs podana jest w kwotach brutto (zwolnionych z podatku VAT).
 9. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Szkoły: Alan Cook 32 1090 2402 0000 0001 0323 1978 Santander Bank Polska S.A. 2 O. we Wrocławiu, podając imię i nazwisko uczestnika kursu. Z góry dziękujemy za terminowe dokonywanie płatności.
 10. W wypadku braku terminowej zapłaty Szkoła, poza naliczeniem podwójnych odsetek ustawowych, ma prawo odstąpić od kontynuacji kursu ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Brak wpłaty za zajęcia w trakcie trwania umowy nie zwalnia Klienta z płatności za nie.
 12. Ponieważ chcemy wszystkim naszym uczniom zapewnić dobre warunki do nauki, obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad dobrego wychowania oraz umożliwienie brania udziału w zajęciach pozostałym uczestnikom kursu. W przypadku uczniów nieumiejących podporządkować się zasadzie zachowania spokoju na lekcji i nagminnie przeszkadzających grupie, w pierwszej kolejności nauczyciel będzie kontaktował się z ich rodzicami. W sytuacjach skrajnych, Szkoła zastrzega sobie także prawo do wykreślenia z grupy dziecka, które nagminnie uniemożliwia prowadzenie lekcji i przeszkadza innym dzieciom (z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia).
 13. Nieobecność na kursie nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu.
 14. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą (konieczne okazanie zwolnienia lekarskiego) i trwającej co najmniej 4 spotkania pod rząd, istnieje możliwość umówienia się z lektorem na 60-minutowe spotkanie indywidualne, aby lektor pomógł nadgonić zaległości. Termin takiego spotkania jest ustalany indywidualnie z uczniem, w miarę dostępności terminów.
 15. W przypadku odwołania zajęć przez lektora (zwolnienie lekarskie, przypadki losowe) i braku możliwości przeprowadzenia lekcji przez nauczyciela w zastępstwie, zajęcia zostaną odrobione w ostatnim tygodniu danego semestru.
 16. O ewentualnych odwołanych zajęciach Szkoła będzie informować uczniów z wyprzedzeniem lub (w przypadkach nagłych) drogą mailową i stroną na Facebooku.
 17. Szkoła Cook's Language School nie gwarantuje możliwości odrobienia zajęć odwołanych przez całą grupę (wyjazd uczniów, imprezy szkolne etc.), ale, w miarę możliwości i dostępności terminów, lektor może przychylić się do prośby grupy o przeniesienie zajęć na inny termin.
 18. Lektor może odbierać dzieci ze świetlicy SP15 i je do niej odprowadzać po zajęciach. Wymaga to pisemnej prośby ze strony Rodzica na Deklaracji zgłoszeniowej dziecka na zajęcia oraz przekazania SP15 upoważnienia do odbioru dziecka przez lektora.
 19. W przypadku rezygnacji z kursu w czasie trwania semestru Klienta obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. W takim trybie rezygnacja wchodzi w życie na koniec miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie należy przesłać drogą mailową na adres info@cookschool.pl.
 20. W przypadku rezygnacji z kursu Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu otrzymanych od Szkoły podręczników wg ceny katalogowej danego wydawnictwa, chyba, że podręczniki zostaną zwrócone i nie będą nosiły śladów użytkowania.
 21. Szkoła prowadzi profile na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, jednak, w trosce o prywatność Państwa dzieci, zobowiązuje się do niepublikowania tam zdjęć z zajęć, na których widać by było twarze uczestników kursu.

Regulamin sporządzono w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Facebook
Facebook